20 December 2019 - 12 January 2020 "Дастаткова, enough…"
Women Art Project and Exhibition at Marc-Chagall-Museum in Vitebsk, Belarus
Gabriele Schaffartzik's statement about: #enough! #дастаткова добра? #heroes
Гераізм належыць да грамадскага дыскурсу, ён адлюстроўвае каштоўнасці грамадства. Напрыклад, мужчына-мастак – гэта мастак. Мастачка – гэта жанчына. Кожны выбірае маштаб, які ўжывае, у адпаведнасці з забабонамі, якія ён мае, і ў адпаведнасці з уладнымі адносінамі, у якіх ён знаходзіцца.
З майго асабістага пункту гледжання, я свядома паказваю партрэт невядомай гераіні, якая нарадзілася ў 1836 годзе ў г. Ворпсведе, Германія. Маці пецярых сыноў і чатырох дачок, якія займаюцца земляробствам на негасціннай поўначы Германіі. Гэта «асабістая гераіня», таму што жанчына, намаляваная на малюнку – мая прапрабабуля. Мэта Катарына М. вырасла ў 19 стагоддзі ў вельмі бедным раёне недалёка ад горада Брэмен. Там было балота, якое было каланізавана прыкладна з 1700 года. Сялянам далі ўчастак зямлі, але спачатку яны павінны былі зрабіць яго ворным, капаючы канавы і чакаючы, калі зямля стане дастаткова сухой, каб нарэшце пабудаваць там хату. Сяляне жылі ў найбяднейшай гаспадарцы як здабытчыкі торфу. Многія зноў спрабавалі збегчы з негасціннага раёна. Партовы горад Брэмерхафен быў блізка. Там знаходзіўся адзін з найбуйнейшых еўрапейскіх партоў эміграцыі, адкуль многія тарфянікі з Ворпсведе і яго ваколіц эмігравалі на караблі ў Амерыку. Гэтак жа і намаляваная Мэта Катарына і некаторыя з яе дзяцей, пасля таго, як яе муж памёр рана ....
Адпраўной кропкай карціны з’яўляецца старая захаваўшаяся фатаграфія. Вышыўка была для мяне яшчэ адным спосабам пабудаваць тут паверхню. Пража служыць сувязным звяном паміж намаляванай жанчынай і мной, што робіць карціну больш персанальнай для мяне, і дзякуючы спалучэнню двух сродкаў (жывапіс і шыццё) я магу зноўку вынайсці выяву і дадаць яшчэ адзін узровень сэнсу.

Gabriele Schaffartzik #enough! # достаточно хорошо? #heroes
Героизм принадлежит общественному дискурсу, он отражает ценности общества. Например, мужчина-художник – это художник. Художница – это женщина. Каждый выбирает масштаб, который применяет, в соответствии с предрассудками, которые он имеет, и в соответствии с властными отношениями, в которых он находится.
С моей личной точки зрения, я сознательно показываю портрет неизвестной героини, родившейся в 1836 году в г. Ворпсведе, Германия. Мать пятерых сыновей и четырех дочерей, занимающихся земледелием на негостеприимном севере Германии. Это «личная героиня», потому что женщина, изображенная на картинке – моя прапрабабушка. Мета Катарина М. выросла в 19 веке в очень бедном районе недалеко от города Бремен. Там было болото, которое было колонизировано примерно с 1700 года. Крестьянам дали участок земли, но сначала они должны были сделать его пахотным, копая канавы и ожидая, когда земля станет достаточно сухой, чтобы наконец построить там избу. Крестьяне жили в беднейшем сельском хозяйстве как добытчики торфа. Многие снова пытались сбежать из негостеприимного района. Портовый город Бремерхафен был близок. Там находился один из крупнейших европейских портов эмиграции, откуда многие торфяники из Ворпсведе и его окрестностей эмигрировали на корабле в Америку. Так же и изображенная Мета Катарина и некоторые из ее детей, после того, как ее муж умер рано….
Отправной точкой картины является старая сохранившаяся фотография. Вышивка была для меня еще одним способом построить здесь поверхность. Пряжа служит связующим звеном между изображенной женщиной и мной, что делает картину более личной для меня, и благодаря сочетанию двух средств (живопись и шитье) я могу заново изобрести изображение и добавить еще один уровень смысла.

Gabriele Schaffartzik #enough! #good enough? #heroes
Heroism is part of the social discourse, it reflects the values of a society. For example, the male artist is an artist, but the female artist is a woman. One chooses the scale that one applies, in keeping with the prejudices that one has, and fitting to the power relations that one consolidates with it.
From my personal point of view, I deliberately show the portrait of an - unknown - heroine, born 1836 in Worpswede, Germany. Mother of five sons and four daughters, active in the agriculture of the inhospitable north of Germany. It is a "personal heroine", because the person portrayed is my great-great-grandmother. Meta Catharina M. grew up in the 19th century in a very poor area in the hinterland of the city of Bremen. It was a marshland that was colonized since about 1700. The peasants were given a piece of land but they first had to make it arable by digging ditches and then they had to wait for the land to be dry enough to finally be able to build a cottage there. The peasants lived in the poorest agriculture, the main source of income was the peat sting. Many tried to escape the inhospitable area again. The port city of Bremerhaven was close. There was then one of the largest European emigration ports, from where many of the peat farmers from Worpswede and the surrounding area emigrated by ship to America. So did also the portrayed Meta Catharina and some of her children, after her husband died early.
The starting point of the painting is an old preserved photograph. Embroidery was another way for me to build an additional surface here. The yarn serves as a link between the person being portrayed and myself. It makes the painting more personal for me and through the combination of the two media (painting and sewing) I can reinvent the image and add another level of meaning.